Hava Taşıma Senedi: Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta.

Hava Navlunu: Havayolu ile yük taşıma ücreti.

Hava Taşıma Senedi (Hava Konşimento): Uçak ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.

ATR Belgesi: Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiyeye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.

BAF  /  Bunker Adjustment Factor: Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.

Takas: Takas iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.

Tam genişlik: Bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.

Hamule Senedi: Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderen ile nakil eden, malın ne şekilde nakil edileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.

Poliçe: Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyi, ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.

Konşimento: Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.

Vesaik Mukabili Ödeme: İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.

CAF / Currency Adjustment Factor: Kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.

Mal Karşılığı Ödeme: İhraç edilen malın bedelinin, malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.

CE İşareti: Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.

Menşe Şahadetnamesi: Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.

Yük temiz: Mallar hasarsız yüklenmiştir.

Ticari Fatura: Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır.

Teyitli Akreditif: Amir banka tarafından, sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.

Muhabir Banka: Akreditif işlemlerinde, ihracatçı ve ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.

Gümrük Resmi: İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.

Toplam Ton Kapasitesi: Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.

Doğru Konşimento: Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.

Vesaik: Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.

Vesaik Mukabili Kabul: İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.

ETA / Expected Time Of Arrival: Tahmini varış zamanı.

ETB / Expected Time Of Berthing: Tahmini yanaşma zamanı.

ETD / Expected Time Of Departure: Tahmini ayrılma/kalkış zamanı.

EUR 1 Belgesi: EUR 1 belgesi Türkiyenin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.

FCL/FCL: Tek yükleyici  /  alıcı.

FCL/Full Container Load / Tam Konteyner Yükü: Tek yükleyici  /  tek alıcı.

FCL/LCL: Tek yükleyici, birden fazla alıcı.

FIFO/Free In – Free Out: Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.

FILO/Free In - Lıner Out: Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.

FIOS/Free In And Out Stow: İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.

Nakliyat Acentası: Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi ya da kuruluş.

Serbest Bölge: Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.

Nakliyat Sigortası: Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta.

Navlun Faturası: CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine “navlunu ödenmiştir” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.

Navlun: Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan eşyanın taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Madde Kodu: Muhteviyatında yanıcı, aşındırıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.

Gayrı Kabilî Rücu Akreditif: İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine, akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.

ISO 9000 Belgesi: ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi, son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde, ürün tasarımında, kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde, ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.

L/C NO: Akreditif numarası.

LCL/FCL: Birden fazla yükleyici / tek alıcı.

LCL/LCL: Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı

LCL /Less Than Container Load: Tam konteyner yükünden az. Bir den fazla yükleyici / alıcı.

Lenghtoverall: Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.

Letter of Credit (L/C)/ Akreditif: İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.

LIFO / Lıner In – Free Out: Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.

LILO /Liner In - Liner Out // Liner Terms: Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.

Liner B/L: Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.

Liner In: Yükleme masrafları donatana aittir.

Liner Out: Boşaltma masrafları donatana aittir.

Liner Service: Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.

Liner Terms: Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.

Mal Manifestosu: Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.

Deniz Konşimentosu: Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edildiğini gösteren belge.

On Behalf Of: Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.

Emre Yazılı Konşimento: Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento

Order / Ordino: Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.

Sipariş: Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.

Orjinal Fatura: Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.

Orjinal Manifesto: Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.

Rıhtımdan Rıhtıma: Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.

Place Of Delivery: Yükün en son boşaltıldığı yer.

Place Of Receipt: Yükün ilk yüklendiği yer.

Port Of Discharge: Yükün son boşaltıldığı liman.

Port Of Loading: Yükün Yüklendiği Liman.

Sevk Sonrası Finansman: Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.

Pre Carriage: Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma.

Sevk Öncesi Finansman: İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının, ihraç malı üretmek, satın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.

Primaj: İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur

Proforma Fatura: Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir.

Re Eksport: Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.

Kabili Rücû Akreditif: Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.

Rotatif Akreditif: Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.

Sea Freight: Deniz navlunu.

Shipper's Owned Contaıner: Yükleyicinin kendi konteyneri.

Shipper's Stow, Load And Count: Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.

Sevk Vesaiki: Fatura, konşimento, koli listesi, menşe şahadetnamesi A – TR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından, şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, söz konusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.

Garanti Akreditifi: Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.

Gözetleme Şirketi: Malı ihracatçı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık,miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.

Tarife Numarası: Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.

THC/Terminal Handling Charge: Limandaki konteyner elleçleme ücreti.

Transit Ticaret: Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.

Transit Taşıma: Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında, diğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.

Nakliye Vesaiki: Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.

Teyitsiz Akreditif: Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.